عاشقانه ترین نگاهم راروی قایقی  

از باد نشاندم و پارو زنان سوی تو 

فرستادم وقتی به ساحل نگاه تو 

رسید تو  چشمانت را  بستی و. 

 قایقم غرق شد سلام ای رهگذر 

با نگاه بی انتهایت به عمق 

تک تک حروف و واژه هایم 

 بنگر و آرام آرام مرا 

همراه با این 

صفحه  

ورق 

 بزن... و بعد 

به رسم روزگار مرا و  

 عمق نو شته هایم را به  

دست فراموشی بسپار 

بی تو نه کار جهان لنگ شده نه بین زمین آسمان جنگ شده نه کوه شده آب   

و نه دریا شده خشک اما .. 

دل من برای تو تنگ شده 

نوشت سَـ ـعید پآآآآنتِر 098 در سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 15:7 موضوع | لینک ثابت