انســـــــــــــان به انـــــــــــــــدازه ای  

کـــــــــه   

 به مرحـــــــــــــلة انســــــــــان بودن   

نـــــــزدیک می شـــــــــود ،  

 احســـــــــــاس تنهــــــــــــــایی بیشتری  

مـــــــــی کنـــــــــــــد .   

 


 

نوشت سـ ـعید20سـ ـاله در چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 17:8 موضوع | لینک ثابت